Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

156 32
Phần mềm lập, quản lý, theo dõi hồ sơ, thông tin, tài sản, thu lệ phí... được xây dựng tuân ...
Quản lý xử phạt vi phạm hành chính (QLXP)

Quản lý xử phạt vi phạm hành chính (QLXP)

156 32
Phần mềm quản lý xử phạt vi phạm hành chính (QLXP) được phát triển trên công nghệ điện toán đá ...
Quản lý khiếu tố (QLKT)

Quản lý khiếu tố (QLKT)

156 32
Phần mềm quản lý tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo DTSoft (QLKT.ASP) được phát tri ...
Bộ phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hội (QLTC)

Bộ phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hộ ...

156 32
Phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hội (QLTC) do DTSoft phát t ...
Quản lý lập kế hoạch Thanh tra và xử lý chồng chéo (QLKHTT)

Quản lý lập kế hoạch Thanh tra và xử lý chồng chéo (QLKHTT)

156 32
Phần mềm Quản lý lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo (QLKHTT) được phát triển trên công ng ...