Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm

Hiên nay công ty đã phát triển và có sẵn gần 50 phần mềm ứng dụng các loại. Các sản phẩm phần mềm bao gồm nhiều loại và được chia thành các nhóm phần mềm sau:

-         Nhóm Phần mềm Kế toán nhà nước

-         Nhóm Phần mềm Doanh nghiệp

-         Nhóm Phần mềm Văn phòng

-         Nhóm Phần mềm Quản trị nguồn lực

-         Nhóm Phần mềm Quản trị khách hàng

-         Nhóm Phần mềm Bệnh viện

-         Nhóm Phần mềm Trường học

-         Nhóm Phần mềm Hành chính công.

-        Cổng thông tin điện tử cho Ủy ban nhân dân huyện

-        Cổng thông tin điện tử cho Doanh nghiệp

-        Cổng thông tin điện tử cho Trường học

 

Các giải pháp tổng hợp của DTSoft bao gồm:

 

÷       Quản trị hành chính văn phòng QTHV

÷       Quản trị nguồn lực QTNL

÷       Tài chính kế toán TCKT

÷       Quan hệ khách hàng QHKH     

÷       Nghiệp vụ bệnh viện NVBV

÷       Nghiệp vụ trường học NVTH

÷       Thủ tục hành chính TTHC

÷       Nguồn lực ngành NLNG

 

Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trên toàn quốc, các dịch vụ DTSoft bao gồm:

-       Dịch vụ bảo trì phần mềm ứng dụng

-       Dịch vụ bảo trì hệ thống (thiết bị và mạng)

-       Dịch vụ đào tạo kế toán và tin học

-       Thiết kế gia công phần mềm theo yêu cầu

-       Cung cấp thiết bị mạng

-       Tư vấn công nghệ thông tin

 

 

 

Đăng bởi: BP. Phòng Ứng dụng Web - Ban quản trị website