PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ HỘ NGHÈO – DTSOFT

I. Phần mềm đáp ứng chế độ quản lý mới nhất của Nhà nước

 • Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

 • Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Luật Người khuyết tật;

 • Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

 • Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo giao đoạn 2016-2020;

 • Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH;

II. Chức năng chính của phần mềm Quản lý đối tượng Bảo trợ Xã hội, Người có công, Hộ nghèo

 1. Chức năng của Phân hệ quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

  • Quản lý Xét duyệt hồ sơ trợ cấp bảo trợ xã hội: Theo dõi các thông tin về hồ sơ của công dân nộp xét duyệt trợ cấp theo từng bước (Hướng dẫn, Nhận hồ sơ, Trạng thái giải quyết, Hiện trạng hồ sơ) của các đơn vị cấp dưới

  • Xét duyệt và cấp kinh phí cho các đơn vị cơ sở chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng, chốt báo cáo. Trên cơ sở các dữ liệu hồ sơ trợ cấp và chi trả trợ cấp các đơn vị cơ sở gửi về. Đơn vị chủ quản có thể xem từng hồ sơ và quá trình chi trả trợ cấp của từng đơn vị.

  • Quản lý Người sử dụng: Chức năng dành cho Người quản trị bao gồm tạo tài khoản, mật khẩu, phân quyền các chức năng sử dụng cho từng tài khoản đăng nhập.

  • Quản lý các Danh mục: Tạo ra các danh mục dùng chung cho toàn hệ thống phần mềm bao gồm: danh mục loại trợ cấp, danh mục địa danh, danh mục chứng từ KT, danh mục Nhóm- mục, danh mục địa danh, danh mục dân tộc, …

  • Tra cứu các dữ liệu về hồ sơ trợ cấp, Hồ sơ đối tượng, Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội và các nguồn kinh phí theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý tùy theo tiêu chuẩn tra cứu mà người sử dụng đưa ra. Việc tra cứu có thể tiến hành theo nhiều chiều phân loại đơn vị cơ sở theo cấp Sở/Huyện/Xã (Các đơn vị có trong danh mục cơ quan đã khởi tạo).

  • Tổng hợp Sổ sách và báo cáo: hệ thống phần mềm cho phép kết xuất được tất cả các dữ liệu đã được cập nhập như Sổ trợ cấp, các Danh sách hồ sơ đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội, các Danh sách đối tượng chi trả hàng tháng, Danh sách đối tượng tăng hưởng trợ cấp, Danh sách đối tượng giảm hưởng trợ cấp, Danh sách đối tượng điều chỉnh hưởng trợ cấp, các biểu tổng hợp trợ cấp thường xuyên và đột xuất.

  • Đơn vị chủ quản cấp cao nhất (Sở LĐTBXH) có thể sử dụng phần mềm để phân tích, tổng hợp tất cả các hoạt động giải quyết hồ sơ trợ cấp bảo trợ xã hội, hồ sơ đối tượng, chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, và có thể theo dõi được quá trình giải quyết trợ cấp bảo trợ của các đơn vị cơ sở bên dưới.

 2. Chức năng của Phân hệ quản lý đối tượng người có công

  • Quản lý Xét duyệt hồ sơ trợ cấp người có công: Theo dõi các thông tin về hồ sơ của công dân nộp xét duyệt trợ cấp theo từng bước (Hướng dẫn, Nhận hồ sơ, Trạng thái giải quyết, Hiện trạng hồ sơ) của các đơn vị cấp dưới

  • Xét duyệt và cấp kinh phí cho các đơn vị cơ sở chi trả trợ cấp người có công và các chế độ điều dưỡng, quà các loại cho các đối tượng, chốt báo cáo. Trên cơ sở các dữ liệu hồ sơ trợ cấp và chi trả trợ cấp các đơn vị cơ sở gửi về. Đơn vị chủ quản có thể xem từng hồ sơ và quá trình chi trả trợ cấp của từng đơn vị.

  • Quản lý Người sử dụng: Chức năng dành cho Người quản trị bao gồm tạo tài khoản, mật khẩu, phân quyền các chức năng sử dụng cho từng tài khoản đăng nhập.

  • Quản lý các Danh mục: Tạo ra các danh mục dùng chung cho toàn hệ thống phần mềm bao gồm: danh mục loại trợ cấp, danh mục địa danh, danh mục chứng từ KT, danh mục Nhóm- mục, danh mục địa danh, danh mục dân tộc, …

  • Tra cứu các dữ liệu về hồ sơ trợ cấp người có công, Hồ sơ đối tượng, Chi trả trợ cấp và các nguồn kinh phí theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý tùy theo tiêu chuẩn tra cứu mà người sử dụng đưa ra. Việc tra cứu có thể tiến hành theo nhiều chiều phân loại đơn vị cơ sở theo cấp Sở/Huyện/Xã (Các đơn vị có trong danh mục cơ quan đã khởi tạo).

  • Tổng hợp Sổ sách và báo cáo: hệ thống phần mềm cho phép kết xuất được tất cả các dữ liệu đã được cập nhập như Sổ trợ cấp, các Danh sách hồ sơ đối tượng trợ cấp, các Danh sách đối tượng chi trả hàng tháng, Danh sách đối tượng tăng hưởng trợ cấp, Danh sách đối tượng giảm hưởng trợ cấp, Danh sách đối tượng điều chỉnh hưởng trợ cấp, các biểu tổng hợp trợ cấp thường xuyên và đột xuất, danh sách các đối tượng được điều dưỡng, Danh sách các đối tượng được nhận các loại quà...

  • Đơn vị chủ quản cấp cao nhất (Sở LĐTBXH) có thể sử dụng phần mềm để phân tích, tổng hợp tất cả các hoạt động giải quyết hồ sơ trợ cấp, hồ sơ đối tượng, chi trả trợ cấp, có thể theo dõi được quá trình giải quyết trợ cấp của các đơn vị cơ sở bên dưới.

 3. Chức năng của phân hệ quản lý đối tượng hộ nghèo

                        - Menu Quản lý:

+ Đăng ký điều tra

+ Phân loại hộ

+ Biên bản cuộc họp

+ Duyệt danh sách

+ Thông tin hộ

+ Thu thập phiếu  C

                    - Menu Tra cứu: dùng để tra cứu về đăng ký, phân loại, thông tin Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.

                   - Menu Tổng hợp: dùng để kết xuất các báo cáo theo các biểu mẫu quy định của Nhà nước về TT14/2018 và các biểu mẫu đặc thù theo từng địa phương liên quan tới hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết xuất danh sách hỗ trợ tiền điện và Tăng giảm các khoản BHYT.

III. Đặc tính kỹ thuật của phần mềm

 • Phần mềm được phát triển trên nền tảng mới nhất của Microsoft là ASP.Net (HTML, C#) và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 trở lên

 • Phần mềm được sử dụng trên môi trường Internet. Các đơn vị tham gia hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị thông qua các trình duyệt web.

Quý Khách click vào đây để lại những thông tin cơ bản. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách.

Quý Khách click vào đây để lại những thông tin cơ bản. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách.