Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính - quyết toán đơn vị hành chính sự nghiệp dùng để báo cáo tổng hợp - quyết toán các thông tin tài chính về kế hoạch, giải ngân, thanh toán, dự toán hàng năm. Thông tin về tình hình Thu và Chi của các đơn vị hành chính sự nghiệp cho các đơn vị chủ quản các cấp, thông tin về xét duyệt và thẩm định quyết toán của các đơn vị chủ quản các cấp và đơn vị quản lý bên ngoài.

Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính - quyết toán đáp ứng đầy đủ các Thông tư, Quyết định Bộ Tài Chính

Thông tư 133/2018/TT - BTC ngày 28/12/2018: Hướng dẫn lập BCTC Nhà nước.

Công văn số 2636/KBNN - KTNN ngày 04/06/2019: Về việc công tác chuẩn bị, triển khai lập BCTC Nhà nước.

Thông tư 324/2016/TT - BTC ngày 12/12/2016: Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.

Thông tư 107/2017/TT - BTC ngày 10/10/2017: Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Thông tư 137/2017/TT - BTC ngày 25/12/2017: Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Thông tư 99/2018/TT - BTC ngày 01/11/2018: Hướng dẫn lập BCTC tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Lợi ích của phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính - quyết toán

1. Lợi ích đơn vị chủ quản

Hệ thống thông tin của các Sở Ban Ngành và các huyện có thể kết nối với nhau thành hệ thống thống nhất trên toàn tỉnh. Cung cấp các thông tin BCTC theo TT99, báo cáo quyết toán, báo cáo kho bạc, báo cáo xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm theo TT137.

Các đơn vị tham gia tùy theo quyền của mình có thể truy xuất các thông tin về dự toán, giải ngân, BCTC và quyết toán, xét duyệt, thẩm định và phê duyệt quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp cho từng ngành, từng huyện theo năm ngân sách và theo loại hình hoạt động chọn trước.

2. Lợi ích đối với Sở Tài Chính tỉnh

Tổng hợp toàn bộ: số liệu HCSN từ các Sở Ban Ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc sử dụng ngân sách Tỉnh, các đơn vị Huyện, Thị Xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh.

Sở Ban Ngành tỉnh: tổng hợp BCTC cấp Ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các BCTC của các đơn vị cấp dưới.

Phòng GD & ĐT huyện: tổng hợp số liệu các trường trực thuộc.

Phòng Tài chính - Kế hoạch: tổng hợp số liệu từ các Ngành, Huyện và phòng Giáo dục.

3. Lợi ích của đơn vị cơ sở

Thực hiện các hạch toán về cấp, rút, thanh toán các dự toán.

Ghi chép các báo cáo doanh số thu và các khoản chi từ các nguồn khác như viện trợ hay vay vốn nước ngoài, thu phí và lệ phí để lại, thu từ hoạt động SXKD và DV, thu tài chính, các khoản thu khác.

Tự động tạo và chuyển các dữ liệu tài chính từ phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp KTHCPro lên Hệ thống tổng hợp báo cáo tài chính - quyết toán.

Tạo ra các báo cáo tài chính - quyết toán của đơn vị HCSN và gửi trực tiếp báo cáo lên đơn vị chủ quản.

Ghi chép các biên bản kiểm tra, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính và liên ngành, các số liệu kiến nghị xử lý. Tiến hành thực hiện các bút toán xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm tra.

Ghi chép các biên bản xét duyệt và thẩm định quyết toán, các số liệu xét duyệt và thẩm định. Tiến hành thực hiện các bút toán xử lý theo số liệu xét duyệt và thẩm định. Ra các thông báo xét duyệt và thẩm định quyết toán.

Đặc tính kỹ thuật phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính - quyết toán

Phần mềm ứng dụng công nghệ HTML5 (điện toán đám mây) yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: Pentium tốc độ 1 Ghz, RAM 512 MB trở lên, đĩa trống: x86 - 8GB; x64 - 16GB.

Có thể truy xuất dữ liệu hay báo cáo lại bất cứ đâu khi có kết nối Internet.

Phần mềm có thể chạy trên nhiều nền tảng, khách có thể truy cập bằng những thiết bị như máy tính xách tay, máy tính bàn hoặc máy tính bảng.

Hãy để thông tin lại tại đây. DTSoft sẽ liên hệ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho Quý Khách!

DTSoft - Tận tình như tri kỷ, trách nhiệm như người thân